Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

 

Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Γενική Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων («Γενική Πολιτική Επεξεργασίας») είναι δημοσιευμένη στον Διαδικτυακό Τόπο της Πανελληνίας Πατριωτικής Ένωσης www.patriotikidynami.gr.  Αναγραφή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 1. Εισαγωγή – Σκοπός της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας. 1
 2. Ορισμοί 2
 3. Υπεύθυνος επεξεργασίας – Τρόποι και στοιχεία επικοινωνίας. 4
 4. Σκοποί και νομικές βάσεις της επεξεργασίας. 5
 5. Διάρκεια της επεξεργασίας. 6
 6. Αποδέκτες – εκτελούντες την επεξεργασία – διαβιβάσεις σε Πολιτευτές ΠΠΕ.. 6
 7. Διαβιβάσεις δεδομένων εκτός της ΕΕ. 7
 8. Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα.. 7
 9. Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Διαδικτυακού Τόπου – Cookies. 8
 10. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.. 9

Α. Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Ενδιαφερομένων. 10

Α.1. Κατηγορίες των δεδομένων. 10

Α.2. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας. 11

Α.3. Χρονικό διάστημα διατήρησης. 11

Α.4. Αποδέκτες των δεδομένων. 11

Α.5. Δικαιώματα Ενδιαφερομένων. 12

Β. Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Φίλων Πανελλήνιας Πατριωτικής ένωσης. 13

Β.1. Κατηγορίες των δεδομένων. 13

Β.2. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας. 13

Β.3. Χρονικό διάστημα διατήρησης. 13

Β.4. Αποδέκτες των δεδομένων. 14

Β.5. Δικαιώματα Φίλων Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης. 14

Γ. Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Μελών Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης. 16

Γ.1. Κατηγορίες των δεδομένων. 16

Γ.2. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας. 16

Γ.3. Χρονικό διάστημα διατήρησης. 17

Γ.4. Αποδέκτες των δεδομένων. 17

Γ.5. Δικαιώματα Μελών Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης. 17

Δ. Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτών Εγγεγραμμένων στους Εκλογικούς Καταλόγους  19

Δ.1. Κατηγορίες των δεδομένων. 19

Δ.2. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας. 19

Δ.3. Χρονικό διάστημα διατήρησης. 20

Δ.4. Αποδέκτες των δεδομένων. 20

Γ.5. Δικαιώματα Πολιτών Εγγεγραμμένων στους Εκλογικούς Καταλόγους. 20

Ε. Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Δημοσιογράφων. 22

Ε.1. Κατηγορίες των δεδομένων. 22

Ε.2. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας. 22

Ε.3. Χρονικό διάστημα διατήρησης. 22

Ε.4. Αποδέκτες των δεδομένων. 23

Ε.5. Δικαιώματα Δημοσιογράφων. 23

ΣΤ. Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Στελεχών. 25

ΣΤ.1. Κατηγορίες των δεδομένων. 25

ΣΤ.2. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας. 25

ΣΤ.3. Χρονικό διάστημα διατήρησης. 25

ΣΤ.4. Αποδέκτες των δεδομένων. 26

ΣΤ.5. Δικαιώματα Στελεχών. 26

Ζ. Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Δωρητών Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης. 27

Ζ.1. Κατηγορίες των δεδομένων. 27

Ζ.2. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας. 27

Ζ.3. Χρονικό διάστημα διατήρησης. 27

Ζ.4. Αποδέκτες των δεδομένων. 28

Ζ.5. Δικαιώματα Δωρητών Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης . 28

Η. Πολιτική Διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων για Σκοπούς Τήρησης Ιστορικού Αρχείου Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης. 29

Η.1. Κατηγορίες των δεδομένων. 29

Η.2. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας. 29

Η.3. Χρονικό διάστημα διατήρησης. 30

Η.4. Αποδέκτες των δεδομένων. 30

Η.5. Δικαιώματα Υποκειμένων των Δεδομένων. 30

Η.6. Μέτρα για την προστασία των έννομων συμφερόντων των Υποκειμένων των Δεδομένων. 31

 1. Εισαγωγή – Σκοπός της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας

Η Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα  συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679, «ΓΚΠΔ»), με τον ν.4624/2019, καθώς και με όλες τις διατάξεις του Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο της δραστηριότητας και του σκοπού της, και λαμβάνει τα προβλεπόμενα και διαθέσιμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά τα προβλεπόμενα σε αυτό. Είναι πολιτική της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης  να εξασφαλίζει ότι η συμμόρφωσή της με τις διατάξεις του Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι ξεκάθαρη και μπορεί να αποδειχτεί ανά πάσα στιγμή («αρχή της λογοδοσίας»).

Σκοπός της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας είναι να σας ενημερώσει ως υποκείμενο των δεδομένων (εφεξής, «εσείς» / «σας» / «Υποκείμενο των Δεδομένων») για τις επεξεργασίες των Προσωπικών Δεδομένων σας από τη Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης.

Οι όροι της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας ισχύουν, σύμφωνα με την κάθε φορά ημερομηνία τους, εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικά στις ειδικές Πολιτικές Επεξεργασίας για κάθε μια κατηγορία Υποκειμένων των Δεδομένων.

 1. Ορισμοί

Οι παρακάτω όροι έχουν τις αντίστοιχες έννοιες στη Γενική Πολιτική Επεξεργασίας, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικά:

 1. Με τον όρο Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση νοείται το πολιτικό κόμμα της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης , με λειτουργία σύμφωνα με το Καταστατικό του (περιλαμβανομένων των Πανελλαδικών Οργανώσεων με λειτουργία σύμφωνα με τον Κανονισμό Πανελλαδικής Οργάνωσης), καθώς και με την Οργάνωση Νέων Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης, με λειτουργία σύμφωνα με τον Κανονισμό της.
 2. Με τον όρο Καταστατικό νοείται το Καταστατικό της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης όπως κάθε φορά ισχύει.
 3. Με τον όρο Ενδιαφερόμενοι νοούνται όσοι παρέχουν οι ίδιοι τα Προσωπικά τους Δεδομένα στην Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση για οποιονδήποτε λόγο και σκοπό (ενδεικτικά, περιστασιακές επικοινωνίες στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης , επισκέπτες, τηλεφωνικές επικοινωνίες, συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις, άσκηση δικαιώματος διαγραφής ή άλλων δικαιωμάτων του Δικαίου Προστασίας Δεδομένων). Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των Ενδιαφερομένων από την Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση περιγράφεται στην Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Ενδιαφερομένων.
 4. Με τον όρο Φίλοι Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης νοούνται όσοι από τους Ενδιαφερόμενους επιθυμούν να είναι αποδέκτες Πολιτικής Επικοινωνίας από την Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση . Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των Φίλων από την Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση περιγράφεται από την πολιτική προσωπικών δεδομένων της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης
 5. Με τον όρο Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση νοούνται οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της . Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των Μελών της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης περιγράφεται στην πολιτική προσωπικών δεδομένων της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης .
 6. Με τον όρο Επισκέπτες Διαδικτυακού Τόπου της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης νοούνται όσοι επισκέπτονται τον Διαδικτυακό Τόπο. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των Επισκεπτών Διαδικτυακού Τόπου της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης περιγράφεται στους όρους χρήσης διαδικτυακού τόπου της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης.
 7. Με τον όρο Εγγεγραμμένοι Επισκέπτες Διαδικτυακού Τόπου νοούνται όσοι από τους Επισκέπτες Διαδικτυακού Τόπου εγγραφούν, παρέχοντας Προσωπικά τους Δεδομένα, στον Διαδικτυακό Τόπο. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των Εγγεγραμμένων Επισκεπτών Ιστότοπου από την Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση περιγράφεται στην πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης  8. Με τον όρο Πολίτες Εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους νοούνται οι πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως κάθε φορά κοινοποιούνται και διαβιβάζονται στην Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των Πολιτών Εγγεγραμμένων στους Εκλογικούς Καταλόγους από την  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση περιγράφεται στην Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτών Εγγεγραμμένων στους Εκλογικούς Καταλόγους.
 8. Με τον όρο Δημοσιογράφοι νοούνται όσοι έχουν εγγραφεί στη λίστα παραληπτών των Δελτίων Τύπου της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης ή επικοινωνούν με τη δημοσιογραφική τους ιδιότητα με το Γραφείο Τύπου της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των Δημοσιογράφων από την Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης περιγράφεται στην  Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Δημοσιογράφων
 9. Με τον όρο Στελέχη νοούνται όσοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Στελεχών της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης . Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των Στελεχών της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης περιγράφεται στην Πολιτική επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Στελεχών
 10. Με τον όρο Δωρητές νοούνται όσοι έχουν κάνει δωρεά («ιδιωτική χρηματοδότηση» από φυσικά πρόσωπα του άρθρου 1, ν.4304/2014) στην Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Δωρητών από την Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση περιγράφεται στην Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Δωρητών
 11. Με τον όρο Εθελοντές της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης νοούνται όσοι προσφέρουν σε εθελοντική και περιστασιακή βάση τις υπηρεσίες τους στην Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση . Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Εθελοντών από την Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση περιγράφεται στην Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων φίλων  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης
 12. Με τον όρο Μέλη Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης νοούνται οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των Μελών Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων από την Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση περιγράφεται στην Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων φίλων της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης
 13. Με τον όρο Πολιτευτές ΠΠΕ νοούνται όλοι οι υποψήφιοι της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης, εκλεγμένοι και μη, σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση, όπως ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 6 της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας.
 14. Με τον όρο Διαδικτυακός Τόπος νοείται ο ιστότοπος……….. και όλα τα subdomains του, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικά.
 15. Με τον όρο Προσωπικά Δεδομένα νοούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του άρθρου 4(1) ΓΚΠΔ, δηλαδή, κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 16. Με τον όρο Υποκείμενο των Δεδομένων νοούνται τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 4(1) ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση η Γενική Πολιτική Επεξεργασίας απευθύνεται σε ενηλίκους. Η Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση δεν επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα ανηλίκων.
 17. Με τον όρο Πολιτική Επικοινωνία νοείται η επικοινωνία που πραγματοποιείται από την Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση για την προώθηση των πολιτικών ιδεών της, των προγραμμάτων δράσης της ή άλλων δραστηριοτήτων με σκοπό την υποστήριξή τους και τη διαμόρφωση πολιτικής συμπεριφοράς. Η πολιτική επικοινωνία, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές 1/2019 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων μπορεί να πραγματοποιείται με ποικίλους τρόπους, όπως η άμεση παρουσίαση των πολιτικών ιδεών δια ζώσης ή μέσω τηλεφώνου, η συμπερίληψή τους σε ενημερωτικό δελτίο διανεμόμενο με ηλεκτρονικά μέσα (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των μηνυμάτων SMS ή των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης), η πρόσκληση ανάγνωσής τους σε ιστοσελίδα ή η πρόσκληση συμμετοχής σε κάποια εκδήλωση ή δραστηριότητα.
 18. Με τον όρο Προσωπικά Στοιχεία νοούνται τα στοιχεία ταυτότητας: Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός και Μητρός, Ημερομηνία Γέννησης, Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Επάγγελμα ή Ιδιότητα, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας.
 19. Με τον όρο Οικονομικά Στοιχεία νοούνται τα στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση οικονομικών συναλλαγών με την Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση , όπως, αναλόγως του τρόπου πληρωμής, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, στοιχεία καταβολών, εξοφλήσεων ή ανανεώσεων.
 20. Με τον όρο Στοιχεία Επικοινωνίας νοούνται ο αριθμός κινητού και σταθερού τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 21. Με τον όρο Στοιχεία Εσωτερικής Οργάνωσης νοούνται τα στοιχεία συμμετοχής στην Πανελλαδική Οργάνωση της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης (Τοπική Οργάνωση, Περιφερειακή, συμμετοχή σε εσωκομματικές εκλογές).
 22. Με τον όρο Αποδεκτοί Τρόποι Επικοινωνίας νοούνται οι τρόποι επικοινωνίας, με χρήση των Στοιχείων Επικοινωνίας, στους οποίους συγκατατίθεται ρητά το Υποκείμενο των Δεδομένων.
 23. Με τον όρο Αρχή Προστασίας Δεδομένων νοείται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, www.dpa.gr

Για κάθε περίπτωση που δεν ορίζεται ανωτέρω ειδικά ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 4 ΓΚΠΔ.

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας – Τρόποι και στοιχεία επικοινωνίας

H Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση  είναι «υπεύθυνος επεξεργασίας», σύμφωνα με το άρθρο 4(7) ΓΚΠΔ, για όλες τις επεξεργασίες Προσωπικών Δεδομένων της παρούσας Γενικής Πολιτικής  Επεξεργασίας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης προκειμένου είτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας από το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είτε να απευθύνετε οποιοδήποτε σχόλιο ή απορία είναι τα εξής:

Διεύθυνση  Σισμανογλείου 22, 15124 Μελίσσια    (υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

Τηλέφωνο     210 8097100           

e-mail    [email protected]          

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας η Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή της στις διατάξεις και τις αρχές του Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τόσο στις τρέχουσες επεξεργασίες όσο και κατά την εισαγωγή νέων μεθόδων επεξεργασίας, όπως νέων πληροφοριακών συστημάτων. Η Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση, σύμφωνα με τις Πολιτικές Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που ισχύουν κάθε φορά, μπορεί να επικοινωνεί με εσάς με περισσότερους τρόπους (ενδεικτικά, τηλεφωνικά, μέσω μηνυμάτων SMS, μέσω ταχυδρομείου, μέσω internet social media (Facebook,  YouTube) κα.). Ο τρόπος δικής σας επικοινωνίας με την Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση, για την άσκηση των δικαιωμάτων σας από το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι αποκλειστικά και μόνο μέσω των παραπάνω στοιχείων επικοινωνίας

 1. Σκοποί και νομικές βάσεις της επεξεργασίας
 2. Η Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς Πολιτικής Επικοινωνίας.
 3. Οι νομικές βάσεις της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση διευκρινίζονται ρητά για κάθε κατηγορία Υποκειμένων των Δεδομένων (για παράδειγμα, Μελών, Φίλων, Ενδιαφερομένων, Δωρητών κλπ.) στην αντίστοιχη Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση η Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση, ως πολιτικό κόμμα, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο του άρθρου 9 παρ. 2 περ. (δ) ΓΚΠΔ.

 1. Διάρκεια της επεξεργασίας

Η διάρκεια επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας από την  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση διευκρινίζεται ρητά για κάθε κατηγορία Υποκειμένων των Δεδομένων (για παράδειγμα, Μελών, Φίλων, Ενδιαφερομένων, Δωρητών κλπ.) στην αντίστοιχη Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση η Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση τηρεί Ιστορικό Αρχείο.

 1. Αποδέκτες – εκτελούντες την επεξεργασία – διαβιβάσεις σε Πολιτευτές ΠΠΕ

6.1. Η Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση κατά κανόνα δεν κοινοποιεί ούτε διαβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτους. Αποδέκτες των Προσωπικών σας Δεδομένων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην αντίστοιχη Πολιτική Επεξεργασίας, είναι τα Όργανα του Κόμματος, ως αρμόδια για την οργάνωση, την διαχείριση, τη λειτουργία του και εκπλήρωση του σκοπού που απορρέει από το Καταστατικό της  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης, οι Πανελλαδικές Οργανώσεις, η Οργάνωση Νέων Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης

6.2. Η  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση είναι δυνατό να αναθέτει σε τρίτους, εκτελούντες την επεξεργασία, την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων προκειμένου για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του σκοπού της (ενδεικτικά, για την οργάνωση εκδηλώσεων, για τεχνική υποστήριξη, για τη λειτουργία των πληροφοριακών της συστημάτων, για την αποστολή επικοινωνιών κοκ.). Οι σχετικές αναθέσεις γίνονται κάθε φορά με τήρηση των προϋποθέσεων του Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι εκτελούντες την επεξεργασία δεν μπορούν να προβούν σε περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ούτε επιτρέπεται να διαβιβάζουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση σχετική ενημέρωση περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

6.3. Κοινοποίηση Προσωπικών Δεδομένων σε Πολιτευτές ΠΠΕ. Η  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση στο πλαίσιο της Πολιτικής Επικοινωνίας, ενδεικτικά στις περιόδους κάθε είδους εκλογικής διαδικασίας, ενδέχεται να κοινοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε διάφορους τρίτους αποδέκτες, που τελούν σε άμεση ιδεολογική σύνδεση με το Κόμμα και έχουν τις ίδιες προγραμματικές αρχές και πολιτικές θέσεις με αυτό, όπως οι υποψήφιοι Πρόεδροι του Κόμματος, τα μέλη της Κυβέρνησης (Υπουργοί, Υφυπουργοί), τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, οι Ευρωβουλευτές, οι υποψήφιοι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και υποψήφιοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι εν ενεργεία Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι και οι υποψήφιοι των εκλογών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι Πρόεδροι των Πανελλαδικών Οργανώσεων σε επίπεδο Δήμου (ΔΗΜ.ΤΟ) και σε επίπεδο περιφέρειας (ΔΕΕΠ) και των Οργανώσεων Εξωτερικού, οι υποψήφιοι πρόεδροι αυτών, ο Πρόεδρος της νεολαίας ΠΠΕ και οι υποψήφιοι πρόεδροι αυτής. Σε κάθε περίπτωση σχετικά ισχύουν οι ειδικοί όροι της αντίστοιχης Πολιτικής Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές 1/2019 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση και οι Πολιτευτές ΠΠΕ επεξεργάζονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα ως «από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας» (άρθρο 26 ΓΚΠΔ).

 1. Διαβιβάσεις δεδομένων εκτός της ΕΕ

Η Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση δεν διαβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα εκτός της ΕΕ. Ειδικά για τις περιπτώσεις internet social media (Facebook, Twitter, YouTube, Flickr) η Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση εφαρμόζει τις διατάξεις του Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις αποφάσεις των αρμόδιων εθνικών και ευρωπαϊκών οργανισμών, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 1. Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση περιγράφονται στις διατάξεις του Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ενδεικτικά, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Το δικαίωμα πρόσβασης

 • Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε από την Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση για τα Προσωπικά σας Δεδομένα που διατηρεί, και να έχετε πρόσβαση σε αυτά.

Το δικαίωμα στη διόρθωση

 • Έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στην Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση για να διορθώσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα που τυχόν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Το δικαίωμα στη διαγραφή

 • Εφόσον η Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση δεν υποχρεώνεται από κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή τους.

Το δικαίωμα στην εναντίωση και στον περιορισμό της επεξεργασίας

 • Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε τη διακοπή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας.

Το δικαίωμα άρσης της συναίνεσης

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση  ανά πάσα στιγμή, με  αποστολή mail Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή και έγινε πριν την ανάκλησή της.

Η Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την διευθέτηση του αιτήματος που θα υποβάλλετε χωρίς καθυστέρηση, και να σας ενημερώσει σχετικά.

Η  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνήστε στο 210 8097100

 1. Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Διαδικτυακού Τόπου – Cookies

9.1. Οι όροι επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων από την  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση κατά την επίσκεψή σας στον Διαδικτυακό Τόπο περιγράφονται στους Όρους Χρήσης Διαδικτυακού τόπου της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης   Εφόσον δεν ορίζεται κάτι ειδικό διαφορετικά οι ίδιοι όροι ισχύουν και για τα sub-domains του Διαδικτυακού Τόπου.

9.2. Cookies. Η Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση χρησιμοποιεί cookies στον Διαδικτυακό Τόπο. Την Πολιτική Χρήσης Cookies, στην οποία μεταξύ άλλων παρέχονται και οδηγίες.

 1. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Αθήνα, 2106475600, www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιοδήποτε τρόπο.

Α. Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Ενδιαφερομένων

Η παρούσα Πολιτική Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων Ενδιαφερομένων είναι δημοσιευμένη στον Διαδικτυακό Τόπο της  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης. Έχει σκοπό να ενημερώσει τους Ενδιαφερόμενους για την Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση, όπως αυτοί ορίζονται στην Γενική Πολιτική Επεξεργασίας,  για τις επεξεργασίες των Προσωπικών τους Δεδομένων.

Οι ορισμοί και οι υπόλοιποι όροι της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας ισχύουν, εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικά στους όρους που ακολουθούν:

Α.1. Κατηγορίες των δεδομένων

Η  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση συλλέγει και επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων των Ενδιαφερομένων:

(α) Προσωπικά Στοιχεία,

(β) Οικονομικά Στοιχεία,

(γ) Στοιχεία Επικοινωνίας.

Το σύνολο αυτών των Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας (ενδεικτικά, για τη συμμετοχή σε εκδήλωση της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης, για την επίσκεψη των γραφείων ή εγκαταστάσεων της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης, για τη σύναψη σύμβασης, για την άσκηση δικαιωμάτων του Δικαίου Προστασίας Δεδομένων). Αν δεν επιθυμείτε να δώσετε τα παραπάνω δεδομένα στην  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση, σύμφωνα με τους αντίστοιχους κάθε φορά όρους, δεν θα σας επιτραπεί η ολοκλήρωση της σχετικής ενέργειας (είσοδος σε κτήριο ή χώρο εκδήλωσης, σύναψη της σύμβασης, απάντηση σε αίτημα άσκησης δικαιώματος κοκ.).

Η Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση δεν χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα των Ενδιαφερομένων για να επικοινωνήσει μαζί τους για σκοπούς Πολιτικής Επικοινωνίας.

  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λαμβάνετε Πολιτική επικοινωνία με την Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση θα πρέπει να εγγραφείτε ως φίλος της  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης

Α.2. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων των Ενδιαφερομένων είναι η ολοκλήρωση κάθε φορά της αντίστοιχης ενέργειας (ενδεικτικά, συμμετοχή σε εκδήλωση της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης , επίσκεψη στα γραφεία ή εγκαταστάσεις της  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης , σύναψη σύμβασης με την Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση, άσκηση των δικαιωμάτων σας του Δικαίου Προστασίας Δεδομένων). Τα Προσωπικά Δεδομένα των Ενδιαφερομένων είναι απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό αυτόν και δεν τον υπερβαίνουν.

Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων.

Α.3. Χρονικό διάστημα διατήρησης

Η Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα των Ενδιαφερομένων για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών, που είναι απαραίτητο βάσει της νομοθεσίας για την παραγραφή τυχόν συναφών αξιώσεων.

Α.4. Αποδέκτες των δεδομένων

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων των Ενδιαφερομένων είναι όσοι αναφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας (6.1).

Η  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση, αναλόγως του σκοπού κάθε φορά της επεξεργασίας, μπορεί να αναθέτει σε εκτελούντες την επεξεργασία την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων των Ενδιαφερομένων, όπως για παράδειγμα για την οργάνωση μιας εκδήλωσης ή κατά την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο πληροφοριακό της σύστημα. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι του αντίστοιχου άρθρου της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας (άρθρο 6.2).

Τα Προσωπικά Δεδομένα των Ενδιαφερομένων δεν κοινοποιούνται ούτε διαβιβάζονται σε Πολιτευτές ΠΠΕ (άρθρο 6.3 της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας).

Α.5. Δικαιώματα Ενδιαφερομένων

Οι Ενδιαφερόμενοι έχουν το σύνολο των δικαιωμάτων που τους παρέχει το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ενδεικτικά, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, άρσης της συγκατάθεσης).

Ειδικά σε σχέση με το δικαίωμα διαγραφής επισημαίνεται το έννομο συμφέρον της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης στη διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων των Ενδιαφερομένων μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής τυχόν αξιώσεων (σύμφωνα με το άρθρο Α3).

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι του αντίστοιχου άρθρου της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας (άρθρο 8).

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνήστε στο 210 8097210

Β. Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Φίλων  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης

Η παρούσα Πολιτική Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων των Φίλων Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης είναι δημοσιευμένη στον Διαδικτυακό Τόπο της  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης  . Έχει σκοπό να ενημερώσει τους Φίλους της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης, όπως αυτοί ορίζονται στην Γενική Πολιτική Επεξεργασίας,  για τις επεξεργασίες των Προσωπικών τους Δεδομένων.

Η ίδια Πολιτική ισχύει και για άλλες κατηγορίες Υποκειμένων των Δεδομένων, όπως για παράδειγμα για τους Εγγεγραμμένους Επισκέπτες Διαδικτυακού Τόπου ή για τα Μέλη Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων (Ε.Κ.Ο.) ή για τους Εθελοντές  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης , εφόσον ενημερωθούν ρητά.

Οι ορισμοί και οι υπόλοιποι όροι της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας ισχύουν, εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικά στους όρους που ακολουθούν:

Β.1. Κατηγορίες των δεδομένων

Η  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση συλλέγει και επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων των Φίλων Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης:

(α) Προσωπικά Στοιχεία,

(β) Οικονομικά Στοιχεία,

(γ) Στοιχεία Επικοινωνίας,

(δ) Αποδεκτούς Τρόπους Επικοινωνίας.

Β.2. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων των Φίλων   Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης είναι η Πολιτική Επικοινωνία.

Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων.

Β.3. Χρονικό διάστημα διατήρησης

Η  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα των Φίλων της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης για όσο χρόνο ισχύει η συγκατάθεσή τους και διαγράφονται για το μέλλον σε περίπτωση ανάκλησής της.

Β.4. Αποδέκτες των δεδομένων

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων των Φίλων Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης  είναι όσοι αναφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας (6.1).

Η  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση, αναλόγως του σκοπού κάθε φορά , μπορεί να αναθέτει σε εκτελούντες την επεξεργασία  Προσωπικών Δεδομένων των Φίλων  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης, όπως για παράδειγμα για την οργάνωση μιας εκδήλωσης ή κατά την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στα πληροφοριακά της συστήματα ή για την αποστολή επικοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι του αντίστοιχου άρθρου της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας (άρθρο 6.2).

Τα Προσωπικά Δεδομένα των Φίλων Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης δεν κοινοποιούνται ούτε διαβιβάζονται σε Πολιτευτές ΠΠΕ  (άρθρο 6.3 της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας).

Β.5. Δικαιώματα Φίλων Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης

Οι Φίλοι Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης έχουν το σύνολο των δικαιωμάτων που τους παρέχει το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ενδεικτικά, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, άρσης της συγκατάθεσης).

Οι Φίλοι Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων από την Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση ανά πάσα στιγμή, με την αποστολή mail. Η ανάκληση της συγκατάθεσης ισχύει για το μέλλον και δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή και έγινε πριν την ανάκλησή της.

Ειδικά σε σχέση με το δικαίωμα διαγραφής επισημαίνεται ότι οι Φίλοι Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης με την άσκησή του διαγράφονται άμεσα από τους αντίστοιχους καταλόγους και γι αυτούς θα ισχύει πλέον η Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Ενδιαφερομένων από το χρόνο άσκησης του δικαιώματος διαγραφής. Μετά τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων Ενδιαφερομένων (άρθρο Α3) τα Προσωπικά Δεδομένα των παραπάνω Υποκειμένων των Δεδομένων μεταφέρονται στο Ιστορικό Αρχείο και γι αυτούς θα ισχύει πλέον η Πολιτική Διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων Ιστορικού Αρχείου Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι του αντίστοιχου άρθρου της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας (άρθρο 8).

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνήστε στο 210 8097210

Γ. Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Μελών Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης

Η απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους της  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ρυθμίζονται στο Καταστατικό. Οι παρόντες όροι ισχύουν μόνο εφόσον το Καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

Η παρούσα Πολιτική Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων των Μελών  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης είναι δημοσιευμένη στον Διαδικτυακό Τόπο της  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης  Έχει σκοπό να ενημερώσει τα Μέλη της  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης, όπως αυτά ορίζονται στην Γενική Πολιτική Επεξεργασίας,  για τις επεξεργασίες των Προσωπικών τους Δεδομένων.

Οι ορισμοί και οι υπόλοιποι όροι της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας ισχύουν, εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικά στους όρους που ακολουθούν:

Γ.1. Κατηγορίες των δεδομένων

Η  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση συλλέγει και επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων των μελών Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης:

(α) Προσωπικά Στοιχεία,

(β) Οικονομικά Στοιχεία,

(γ) Στοιχεία Επικοινωνίας,

(δ) Στοιχεία Εσωτερικής Οργάνωσης,

(ε) Αποδεκτούς Τρόπους Επικοινωνίας.

Γ.2. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων των Μελών είναι η Πολιτική Επικοινωνία, καθώς και όποιος άλλος ορίζεται στο Καταστατικό.

Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων.

Σημειώνεται ότι κατά την εγγραφή νέου Μέλους γίνεται επιβεβαίωση των Προσωπικών του Δεδομένων με τα στοιχεία των εκλογικών καταλόγων που τηρεί το Υπουργείο Εσωτερικών, συνεπώς για την αντίστοιχη επεξεργασία και πριν την ολοκλήρωση της εγγραφής ισχύει η Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Εγγεγραμμένων στους Εκλογικούς Καταλόγους.

Γ.3. Χρονικό διάστημα διατήρησης

Η  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα των Μελών της  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητά τους σύμφωνα με το Καταστατικό.

Γ.4. Αποδέκτες των δεδομένων

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων των Μελών  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης  είναι όσοι αναφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας (6.1).

Η  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση, αναλόγως του σκοπού κάθε φορά της επεξεργασίας, μπορεί να αναθέτει σε εκτελούντες την επεξεργασία  Προσωπικών Δεδομένων των Μελών  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης, όπως για παράδειγμα για την οργάνωση μιας εκδήλωσης ή κατά την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο πληροφοριακό της σύστημα ή για την αποστολή επικοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι του αντίστοιχου άρθρου της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας (άρθρο 6.2).

Τα Προσωπικά Δεδομένα των Μελών της  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης κοινοποιούνται και διαβιβάζονται σε Πολιτευτές ΠΠΕ της εκλογικής τους περιφέρειας ή της αντίστοιχης εκλογικής διαδικασίας που τα αφορά (άρθρο 6.3 της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας). Σε αυτές τις περιπτώσεις η Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση και οι Πολιτευτές ΠΠΕ επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα των Μελών ως «από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας» (άρθρο 26 ΓΚΠΔ). Οι διαβιβάσεις θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους του Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (παρ. 1 και 2 του ίδιου άρθρου).

Γ.5. Δικαιώματα Μελών Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης

Με επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του Καταστατικού, τα Μέλη της  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης έχουν το σύνολο των δικαιωμάτων που τους παρέχει το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ενδεικτικά, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, άρσης της συγκατάθεσης).

Τα Μέλη της  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων από την  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης ισχύει για το μέλλον και δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή και έγινε πριν την ανάκλησή της.

Ειδικά σε σχέση με το δικαίωμα διαγραφής και την άρση της συγκατάθεσης επισημαίνεται ότι τυχόν άσκησή τους δεν συνεπάγεται αυτομάτως την απώλεια της ιδιότητας του Μέλους της

Τυχόν άσκηση του δικαιώματος διαγραφής από Μέλη της  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης συνεπάγεται τη διαγραφή τους από τους αντίστοιχους καταλόγους και γι αυτά θα ισχύει πλέον η Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Ενδιαφερομένων από το χρόνο άσκησης του δικαιώματος διαγραφής. Μετά τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων Ενδιαφερομένων (άρθρο Α3) τα Προσωπικά Δεδομένα των παραπάνω Υποκειμένων των Δεδομένων μεταφέρονται στο Ιστορικό Αρχείο Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι του αντίστοιχου άρθρου της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας (άρθρο 8).

Δ. Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτών Εγγεγραμμένων στους Εκλογικούς Καταλόγους

Σύμφωνα με το ΠΔ 26/2012, οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με ευθύνη των Δήμων και αντλούνται από το τηρούμενο σε αυτούς δημοτολόγιο. Τα πολιτικά κόμματα έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν  τους εκλογικούς καταλόγους οποτεδήποτε, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν και να ενημερώνουν τους εκλογείς για τους στόχους, το πρόγραμμά τους και τη δράση τους,  χωρίς να απαιτείται για τη χορήγηση αυτή προηγούμενη συγκατάθεση του υποκειμένου  των προσωπικών δεδομένων (Απόφαση 26/2006 Αρχής Προστασίας Δεδομένων). Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης χορηγεί αντίγραφα των εκλογικών καταλόγων μετά από αίτηση των πολιτικών κομμάτων, χωρίς κανένα τέλος για τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο. Σημειώνεται ότι οι εκλογικοί κατάλογοι αναδιατυπώνονται ανά δίμηνο σε συνεργασία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η παρούσα Πολιτική Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων των Πολιτών που είναι Εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους από την  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση είναι δημοσιευμένη στον Διαδικτυακό Τόπο της  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης. Έχει σκοπό να ενημερώσει τους Πολίτες Εγγεγραμμένους στους Εκλογικούς Καταλόγους, όπως αυτοί ορίζονται στην Γενική Πολιτική Επεξεργασίας,  για τις επεξεργασίες των Προσωπικών τους Δεδομένων από την  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση.

Οι ορισμοί και οι υπόλοιποι όροι της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας ισχύουν, εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικά στους όρους που ακολουθούν:

Δ.1. Κατηγορίες των δεδομένων

Η Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση συλλέγει και επεξεργάζεται τις κατηγορίες των Προσωπικών Δεδομένων των Πολιτών Εγγεγραμμένων στους Εκλογικούς Καταλόγους που της κοινοποιεί και διαβιβάζει το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα κάθε φορά με την αντίστοιχη νομοθεσία.

Δ.2. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας

Η Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση χρησιμοποιεί τα στοιχεία των Πολιτών Εγγεγραμμένων στους Εκλογικούς Καταλόγους για σκοπούς:

(α) Πολιτικής Επικοινωνίας

(β) Διασταύρωσης δεδομένων κατά την εγγραφή νέων Μελών.

Νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της Πανελλήνιας Πατριωτικής. Ειδικά για την εγγραφή νέων Μελών η διασταύρωση των δεδομένων της αίτησης με τα δεδομένα των εκλογικών καταλόγων είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής.

Δ.3. Χρονικό διάστημα διατήρησης

Οι εκλογικοί κατάλογοι αναδιατυπώνονται ανά δίμηνο από το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα των Πολιτών Εγγεγραμμένων στους Εκλογικούς Καταλόγους για όσο χρονικό διάστημα διατίθενται αναρτημένα διαδικτυακά από τον αρμόδιο φορέα.

Δ.4. Αποδέκτες των δεδομένων

Η  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση κοινοποιεί και διαβιβάζει τα Προσωπικά Δεδομένα των Πολιτών Εγγεγραμμένων στους Εκλογικούς Καταλόγους σε όσους αναφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας (6.1).

Η Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση, αναλόγως του σκοπού κάθε φορά της επεξεργασίας, μπορεί να αναθέτει σε εκτελούντες την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων των Πολιτών Εγγεγραμμένων στους Εκλογικούς Καταλόγους, όπως για παράδειγμα κατά την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο πληροφοριακό της σύστημα ή για την αποστολή επικοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι του αντίστοιχου άρθρου της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας (άρθρο 6.2).

Τα Προσωπικά Δεδομένα των Πολιτών Εγγεγραμμένων στους Εκλογικούς Καταλόγους κοινοποιούνται και διαβιβάζονται από την  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση σε Πολιτευτές ΠΠΕ της εκλογικής τους περιφέρειας ή της αντίστοιχης εκλογικής διαδικασίας που τους αφορά (άρθρο 6.3 της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας). Σε αυτές τις περιπτώσεις η  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση και οι Πολιτευτές ΠΠΕ επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα των Πολιτών Εγγεγραμμένων στους Εκλογικούς Καταλόγους ως «από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας» (άρθρο 26 ΓΚΠΔ). Οι διαβιβάσεις θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους του Δικαίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Γ.5. Δικαιώματα Πολιτών Εγγεγραμμένων στους Εκλογικούς Καταλόγους

Οι Πολίτες Εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους έχουν το σύνολο των δικαιωμάτων που τους παρέχει το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ενδεικτικά, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, άρσης της συγκατάθεσης) κατά την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων από την Πανελλήνιας Πατριωτική Ένωση .

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι του αντίστοιχου άρθρου της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας (άρθρο 8).

Ε. Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Δημοσιογράφων

Η παρούσα Πολιτική Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων Δημοσιογράφων είναι δημοσιευμένη στον Διαδικτυακό Τόπο της  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης.  Έχει σκοπό να ενημερώσει τους Δημοσιογράφους, όπως αυτοί ορίζονται στην Γενική Πολιτική Επεξεργασίας,  για τις επεξεργασίες των Προσωπικών τους Δεδομένων από την Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση

Οι ορισμοί και οι υπόλοιποι όροι της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας ισχύουν, εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικά στους όρους που ακολουθούν:

Ε.1. Κατηγορίες των δεδομένων

Η Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση συλλέγει και επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων των Δημοσιογράφων:

(α) Προσωπικά Στοιχεία,

(β) Στοιχεία Επικοινωνίας,

(γ) Αποδεκτούς Τρόπους Επικοινωνίας.

Ε.2. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων των Δημοσιογράφων είναι η ενημέρωσή τους για τις δράσεις και δραστηριότητες της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης.

Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων.

Ε.3. Χρονικό διάστημα διατήρησης

Η  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα των Δημοσιογράφων για όσο χρόνο ισχύει η συγκατάθεσή τους και διαγράφονται για το μέλλον σε περίπτωση ανάκλησής της.

Ε.4. Αποδέκτες των δεδομένων

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων των Δημοσιογράφων είναι όσοι αναφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας (6.1).

Η  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση, αναλόγως του σκοπού κάθε φορά της επεξεργασίας, μπορεί να αναθέτει σε εκτελούντες την επεξεργασία  Προσωπικών Δεδομένων των Δημοσιογράφων, όπως για παράδειγμα για την οργάνωση μιας εκδήλωσης ή κατά την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο πληροφοριακό της σύστημα, ή για την αποστολή επικοινωνιών). Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι του αντίστοιχου άρθρου της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας (άρθρο 6.2).

Τα Προσωπικά Δεδομένα των Δημοσιογράφων δεν κοινοποιούνται ούτε διαβιβάζονται σε Πολιτευτές ΠΠΕ (άρθρο 6.3 της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας).

Ε.5. Δικαιώματα Δημοσιογράφων

Οι Δημοσιογράφοι έχουν το σύνολο των δικαιωμάτων που τους παρέχει το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ενδεικτικά, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, άρσης της συγκατάθεσης).

Οι Δημοσιογράφοι έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων από την Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση ανά πάσα στιγμή, με  αποστολή mail . Η ανάκληση της συγκατάθεσης ισχύει για το μέλλον και δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή και έγινε πριν την ανάκλησή της.

Ειδικά σε σχέση με το δικαίωμα διαγραφής επισημαίνεται ότι οι Δημοσιογράφοι με την άσκησή του διαγράφονται άμεσα από τους αντίστοιχους καταλόγους και γι αυτούς θα ισχύει πλέον η Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Ενδιαφερομένων από το χρόνο άσκησης του δικαιώματος διαγραφής. Μετά τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων Ενδιαφερομένων (άρθρο Α3) τα Προσωπικά Δεδομένα των παραπάνω Υποκειμένων των Δεδομένων μεταφέρονται στο Ιστορικό Αρχειο. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι του αντίστοιχου άρθρου της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας (άρθρο 8).

ΣΤ. Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Στελεχών

Η παρούσα Πολιτική Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων Στελεχών είναι δημοσιευμένη στον Διαδικτυακό Τόπο της  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης Έχει σκοπό να ενημερώσει τα Στελέχη, όπως αυτά ορίζονται στην Γενική Πολιτική Επεξεργασίας,  για τις επεξεργασίες των Προσωπικών τους Δεδομένων από την  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση.

Οι ορισμοί και οι υπόλοιποι όροι της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας ισχύουν, εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικά στους όρους που ακολουθούν:

ΣΤ.1. Κατηγορίες των δεδομένων

Η Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση συλλέγει και επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων των Στελεχών:

(α) Προσωπικά Στοιχεία (επιπλέον, Επαγγελματική Εμπειρία και Εκπαίδευση),

(β) Στοιχεία Επικοινωνίας,

(γ) Αποδεκτούς Τρόπους Επικοινωνίας.

ΣΤ.2. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων των Στελεχών είναι η Πολιτική Επικοινωνία καθώς και η ανάδειξη ευκαιριών απασχόλησης σε σχέση με τις δράσεις ή τις δραστηριότητες της  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης.

Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων.

ΣΤ.3. Χρονικό διάστημα διατήρησης

Η Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα των Στελεχών για όσο χρόνο ισχύει η συγκατάθεσή τους και διαγράφονται για το μέλλον σε περίπτωση ανάκλησής της.

ΣΤ.4. Αποδέκτες των δεδομένων

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων των Στελεχών είναι όσοι αναφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας (6.1).

Η  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση, αναλόγως του σκοπού κάθε φορά της επεξεργασίας, μπορεί να αναθέτει σε εκτελούντες την επεξεργασία  Προσωπικών Δεδομένων των Στελεχών, όπως για παράδειγμα για την οργάνωση μιας εκδήλωσης ή κατά την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο πληροφοριακό της σύστημα, ή για την αποστολή επικοινωνιών, ιδίως σε σχέση με ευκαιρίες επαγγελματικής ή άλλης απασχόλησης). Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι του αντίστοιχου άρθρου της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας (άρθρο 6.2).

Τα Προσωπικά Δεδομένα των Στελεχών δεν κοινοποιούνται ούτε διαβιβάζονται σε Πολιτευτές ΠΠΕ (άρθρο 6.3 της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας).

ΣΤ.5. Δικαιώματα Στελεχών

Τα Στελέχη έχουν το σύνολο των δικαιωμάτων που τους παρέχει το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ενδεικτικά, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, άρσης της συγκατάθεσης).

Τα Στελέχη έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων από την  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης ισχύει για το μέλλον και δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή και έγινε πριν την ανάκλησή της.

Ειδικά σε σχέση με το δικαίωμα διαγραφής επισημαίνεται ότι τα Στελέχη με την άσκησή του διαγράφονται άμεσα από τους αντίστοιχους καταλόγους και γι αυτά θα ισχύει πλέον η Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Ενδιαφερομένων από το χρόνο άσκησης του δικαιώματος διαγραφής. Μετά τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων Ενδιαφερομένων (άρθρο Α3) τα Προσωπικά Δεδομένα των παραπάνω Υποκειμένων των Δεδομένων μεταφέρονται στο Ιστορικό Αρχείο .

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι του αντίστοιχου άρθρου της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας (άρθρο 8).

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνήστε στο [email protected]

Ζ. Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Δωρητών Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης

Η παρούσα Πολιτική Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων των Δωρητών της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης είναι δημοσιευμένη στον Διαδικτυακό Τόπο της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης. Έχει σκοπό να ενημερώσει τους Δωρητές, όπως αυτοί ορίζονται στην Γενική Πολιτική Επεξεργασίας,  για τις επεξεργασίες των Προσωπικών τους Δεδομένων από την  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση Οι ορισμοί και οι υπόλοιποι όροι της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας ισχύουν, εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικά στους όρους που ακολουθούν:

Ζ.1. Κατηγορίες των δεδομένων

Η  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση συλλέγει και επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων των Δωρητών:

(α) Προσωπικά Στοιχεία,

(β) Στοιχεία Επικοινωνίας,

(γ) Οικονομικά Στοιχεία.

Ζ.2. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων των Δωρητών είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας ιδιωτικής χρηματοδότησης, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό του Κόμματος

Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης.

Ζ.3. Χρονικό διάστημα διατήρησης

Η  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωσης διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα των Δωρητών για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών, που είναι απαραίτητο βάσει της νομοθεσίας για την παραγραφή τυχόν συναφών αξιώσεων.

Ζ.4. Αποδέκτες των δεδομένων

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων των Δωρητών είναι όσοι αναφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας (6.1) καθώς και στον ν. 4304/2014.

Η Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση, αναλόγως του σκοπού κάθε φορά της επεξεργασίας, μπορεί να αναθέτει σε εκτελούντες την επεξεργασία  Προσωπικών Δεδομένων των Δωρητών, όπως για παράδειγμα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι του αντίστοιχου άρθρου της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας (άρθρο 6.2).

Τα Προσωπικά Δεδομένα των Δωρητών δεν κοινοποιούνται ούτε διαβιβάζονται σε Πολιτευτές ΠΠΕ (άρθρο 6.3 της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας).

Ζ.5. Δικαιώματα Δωρητών Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης

Οι Δωρητές της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης  έχουν το σύνολο των δικαιωμάτων που τους παρέχει το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ενδεικτικά, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, άρσης της συγκατάθεσης), υπό τους όρους του ν.4304/2014.

Τήρησης Ιστορικού Αρχείου Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης

Η  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση τηρεί Ιστορικό Αρχείο, στο οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και τα Προσωπικά Δεδομένα προσώπων με τα οποία ήρθε σε επικοινωνία.

Η παρούσα Πολιτική Διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων για Σκοπούς Τήρησης Ιστορικού Αρχείου  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης είναι δημοσιευμένη στον Διαδικτυακό Τόπο της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης Έχει σκοπό να ενημερώσει τις κατηγορίες Υποκειμένων των Δεδομένων που αναφέρονται σε αυτήν  για τις επεξεργασίες των Προσωπικών τους Δεδομένων.

Οι ορισμοί και οι υπόλοιποι όροι της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας ισχύουν, εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικά στους όρους που ακολουθούν:

Η.1. Κατηγορίες των δεδομένων

Η  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση διατηρεί στο Ιστορικό της Αρχείο τις ακόλουθες κατηγορίες Υποκειμένων των Δεδομένων, όπως ορίζονται στην Γενική Πολιτική Επεξεργασίας (στο άρθρο 2):

(α) Φίλοι  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης

(β) Μέλη Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης

(γ) Μέλη Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης

(γ) Εγγεγραμμένοι Επισκέπτες Διαδικτυακού Τόπου

(δ) Εθελοντές Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης,

(γ) Δημοσιογράφοι,

(δ) Στελέχη.

Συνεπώς, η Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης διατηρεί στο Ιστορικό της Αρχείο τις κατηγορίες των Προσωπικών Δεδομένων των παραπάνω, όπως αυτές αναφέρονται στις αντίστοιχες Πολιτικές Επεξεργασίας.

Η.2. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η τήρηση του Ιστορικού Αρχείου της  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης. Το Ιστορικό Αρχείο της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης τηρείται για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς.

Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων, καθώς και το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Η.3. Χρονικό διάστημα διατήρησης

Η  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα των παραπάνω για όσο χρόνο τηρεί το Ιστορικό της Αρχείο.

Η.4. Αποδέκτες των δεδομένων

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων που τηρούνται στο Ιστορικό Αρχείο της   Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης είναι μόνο όσοι διαθέτουν ειδική εξουσιοδότηση από την  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση . Η ειδική εξουσιοδότηση παρέχεται μετά από αίτημα, στο οποίο αναφέρονται, τουλάχιστον, οι κατηγορίες των δεδομένων, ο σκοπός της επεξεργασίας, η διάρκεια της επεξεργασίας, οι αποδέκτες καθώς και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Δεν αποκλείεται για την εξέταση του αιτήματος να ζητηθούν και άλλα, επιπλέον στοιχεία από την Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση.

Η  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση μπορεί να αναθέτει σε τρίτους, εκτελούντες την επεξεργασία, ειδικές εργασίες σε σχέση με το Ιστορικό της Αρχείο, όπως την ψηφιοποίηση, την οργάνωση ή την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι του αντίστοιχου άρθρου της Γενικής Πολιτικής Επεξεργασίας (άρθρο 6.2).

Εκτός των παραπάνω περιπτώσεων, και υπό τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις, τα Προσωπικά Δεδομένα που τηρούνται στο Ιστορικό Αρχείο της  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης ούτε κοινοποιούνται ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους.

Η.5. Δικαιώματα Υποκειμένων των Δεδομένων

Τα Υποκείμενα των Δεδομένων έχουν τα δικαιώματα που τους παρέχει το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών

Η.6. Μέτρα για την προστασία των έννομων συμφερόντων των Υποκειμένων των Δεδομένων

Η  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση αναλαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των έννομων συμφερόντων των Υποκειμένων των Δεδομένων. Τα μέτρα αυτά είναι κατάλληλα και συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη και τους σκοπούς της τήρησης Ιστορικού Αρχείου από την Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση .

Ενδεικτικά,

(α) Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα που τηρούνται στο Ιστορικό Αρχείο της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης έχει μόνο το προσωπικό  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης  που είναι υπεύθυνο για την τήρησή του, καθώς και όσοι διαθέτουν ειδική εξουσιοδότηση από την  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση.

(β) Τα Προσωπικά Δεδομένα που τηρούνται στο Ιστορικό Αρχείο της   Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης τηρούνται σε διαφορετικά αρχεία, και σε διαφορετικές τεχνικές εγκαταστάσεις από τα υπόλοιπα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται η  Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση.

(γ) Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα φυσικής και ηλεκτρονικής προστασίας έχουν ληφθεί για τα Προσωπικά Δεδομένα που τηρούνται στο Ιστορικό Αρχείο της  Πανελλήνιας Πατριωτικής Ένωσης .

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο